TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES PER LA TINENÇA DE GOSSOS DE RACES POTENCIALMENT PERILLOSES

Sol·licitud de llicència de gos perillós / Declaració responsable /  Documentació necessària

  • Sol·licitud en model normalitzat
  • DNI del sol·licitant, persona a nom de qui anirà la llicència
  • Còpia de la cartilla o carnet de vacunacions del gos o gossos, en cas que siguin més d’un
  • Certificat acreditatiu que l’interessat no té antecedents penals
  • Informe favorable de reconeixement mèdic
  • Còpia del rebut de la vigent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de cadascun dels animals
  • Declaració responsable en model normalitzat