Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3487 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 61-0 Edicte: 2353 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació dels padrons de l'IBI urbana i rústica de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2071 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 1r trimestre d'aigua i del 2n trimestre d'escombraries i clavegueram de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1542 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró sobre l'Impost de vehicles de tracció mecànica per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 6-0 Edicte: 10218 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9635 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8820 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8447 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7452 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva nou vialer dels 3 nuclis del municipi
Exercici: 2020 Bop: 182-0 Edicte: 6569 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Exposició pública del padró de l'aigua del tercer trimestre i del padró d'escombraries i clavegueram del quart trimestre de l'exercici 2020